Устав

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Український Діловий Союз» (надалі – УДС) є  неприбутковим громадським формуванням, створеним за ініціативою фізичних осіб громадян та підприємців, на принципах єдності інтересів, добровільності та рівноправності, відповідно до вимог Закону України «Про об’єднання громадян», з метою реалізації цілей, передбачених цим Статутом, зокрема задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, а також захисту прав і свобод членів організації.

1.2. Юридична адреса УДС: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 52, офіс 200

1.3. Найменування українською мовою:

Повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Український Діловий Союз».

Скорочене – ГО «УДС».

Англійською мовою:

Повне: – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “UKRAINIAN BUSINESS UNION”.

Скорочене: – NGO «UBU».

1.4. Громадська організація Український Діловий Союз діє на засадах добровільності та рівноправності її членів (учасників), спільності їх інтересів, а також на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед  законом, прозорості, гласності та публічності, співпрацює з державними органами, органами судової влади та іншими зацікавленими організаціями й установами.

1.5. УДС набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має круглі печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням та символіку, зразки яких затверджуються Генеральною Радою УДС. Символіка УДС підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.

1.6. Правовою основою діяльності УДС є Конституція України, Закон України «Про громадські об’єднання», інші акти законодавства України, цей Статут, чинні для України міжнародні договори і загальновизнані принципи та норми міжнародного права.

Рішення органів УДС, прийняті на виконання цілей і завдань організації в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів організації.

1.7. УДС має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права: від свого імені укладати угоди, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати майно (рухоме й нерухоме) на правах власності тощо, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банку (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті) тощо.

1.8. УДС, а також його відокремленні підрозділи, у своїй діяльності незалежні та не підзвітні органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим юридичним та фізичним особам, громадським організаціям, не підконтрольні та не допускають втручання у свою діяльність, крім випадків, прямо передбачених законодавством та цим Статутом.

Держава, її органи, установи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями УДС, так само, як і УДС за зобов’язаннями держави, її органів, установ та організацій.

1.9. УДС без довіреності представляє та захищає інтереси своїх членів через уповноважених організацією  осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, а також судах будь-якої інстанції та юрисдикції.

 

СТАТТЯ 2. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УДС

2.1. Основною метою діяльності УДС є консолідація зусиль її членів, спрямована на  захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів  членів організації, сприяння реалізації політики розвитку підприємництва, розв’язання соціально-економічних проблем на державному та регіональному рівнях, задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя, підвищенню ролі підприємництва у всіх галузях суспільного життя України.

УДС не має на меті отримання прибутку, в зв’язку з чим, отриманий прибуток серед Членів організації  не розподіляється.

2.2. Цілями УДС є :

– об’єднання підприємців реального сектору економіки для сприяння розвитку в державі підприємництва, вільних конкурентних ринкових відносин, вітчизняного виробництва, справедливої та ефективної ринкової соціальної системи, становленню «середнього класу» – класу нових ефективних власників;

–  ознайомлення членів організації та підприємців із змінами в законодавстві та новим законодавством.

– сприяння правовому захисту законних інтересів підприємців та членів УДС від адміністративного тиску і корупції, а також відстоювання інтересів українського бізнесу на зарубіжних ринках, розвиток спільних бізнес проектів;

– сприяння розвитку зв’язків і співробітництва з національними і міжнародними організаціями підприємців у всьому світі;

– сприяння дотримання встановлених правил і моральних норм серед підприємців, спільне проведення дозвілля.

2.3. Керуючись вказаними в п.п. 2.1., 2.2. дійсного Статуту метою та цілями, УДС згідно діючого законодавства вирішує наступні завдання:

2.3.1. сприяння створенню благонадійних умов роботи підприємців на основі закріплення взаємодії між вітчизняними виробниками і органами державної влади і місцевого самоврядування, участь в роботі державних і громадських інститутів, які реалізують задачі організації взаємодії між підприємцями, державою і між суспільством;

2.3.2. формування позитивного сприйняття підприємництва суспільством, спрямування спільних зусиль до того, щоб честь і гідність підприємців, членів УДС та громадян України однаково поважилися в усіх професійних сферах, суспільством і державою та її органами;

2.3.3. створення і закріплення сприятливих умов та механізмів щодо реалізації економічних і соціальних прав своїх членів – підприємців та їх захист в разі порушення; підвищення рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні;

2.3.4. сприяння розробці і проведенню суспільної експертизи проектів законів і інших нормативних актів, які направленні на регулювання суспільних відносин в сфері економіки та підприємницької діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

2.3.5. участь в розробці, сприяння в підготовці і практичній реалізації програм, направлених на розвиток внутрішнього ринку товарів та послуг, а також оздоровлення ділового клімату, в тому числі сприяння захисту права власності, зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, сприяння розвитку кооперативного руху тощо;

2.3.6. захист інтересів інвесторів, в т.ч. іноземних, підвищення інвестиційної привабливості України;

2.3.7. сприяння становленню норм етики бізнесу, цивілізованих ділових стандартів, вільної конкуренції, ідей і практики соціального партнерства;

2.3.8. розробка наукових, аналітичних, методичних і консультаційних матеріалів і рекомендацій, збір, вивчення, аналіз і розповсюдження інформації, яка стосується економіки, інвестиційної діяльності та підприємництва. Підготовка і надання доповідей щодо стану та перспектив розвитку економіки держави в цілому та окремих її напрямків;

2.3.9. проведення форумів, конференцій, круглих столів, семінарів, лекцій, тренінгів і виставок з питань розвитку підприємницької діяльності тощо;

2.3.10. сприяння розвитку ділових зв’язків, в тому числі з підприємцями інших держав, організація поїздок підприємців за кордон, приймання зарубіжних делегацій в Україні для обміну досвідом підприємницької діяльності.

2.4. Діяльність УДС може проводитися в напрямах, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті, цілям та завданням, визначеним цим Статутом.

Зокрема, УДС має право здійснювати діяльність в наступних напрямах:

2.4.1. вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.4.2. представляє й захищає свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів та інших громадян у судових, державних та громадських органах, здійснює співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.4.3. одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.4.4. вносити пропозиції до органів влади і управління, в т.ч. щодо системи освіти, відповідно до попиту підприємців для формування кадрового резерву і підвищення конкурентоздатності української економіки;

2.4.5. ідейно, організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.6. координувати дії членів та відокремлених підрозділів УДС;

2.4.7. співпрацювати із засобами масової інформації, і при необхідності засновувати засоби масової інформації; здійснювати видавничу діяльність;

2.4.8. сприяти забезпеченню своїх членів інформацією з усіх питань економічної та правової діяльності, в тому числі стосовно підприємницького досвіду, надавати правову допомогу;

2.4.9. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) в межах чинного законодавства;

2.4.10. створювати установи та організації;

2.4.11. засновувати інвестиційні, формальні та неформальні клуби, клуби по інтересам тощо;

2.4.12. сприяти членам УДС в пошуку комерційних партнерів, інвесторів, способів фінансування проектів, в т.ч. з міжнародних фінансових організацій, сприяти розвитку транскордонного співробітництва;

2.4.13. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.4.14. на добровільних засадах вступати до інших громадських організацій, їх спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій;

2.4.15. підтримувати прямі міжнародні контакти й зв’язки, укладати відповідні угоди, здійснювати інші заходи, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.4.16. користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

2.4.17. залучати до роботи в УДС за трудовими договорами або цивільно-правовими угодами громадян, які не є членами УДС.

2.5. Всі перераховані вище види діяльності УДС здійснюються відповідно до діючого законодавства України.

2.6. УДС взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, їх спілками, юридичними особами, міжнародними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства України та відповідних договорів.

СТАТТЯ 3. ЧЛЕНСТВО В УДС

3.1. Членство в УДС є фіксованим та може бути почесним.

3.2. Членство в інших громадських організаціях не заперечує членству в УДС.

3.3. Членами УДС можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, іноземні громадяни та особи без громадянства, що законно перебувають на території України, які поділяють визначені Статутом мету, цілі та завдання УДС і бажають сприяти його діяльності.

3.4. Громадяни вступають до УДС на підставі письмової заяви;

3.5. Рішення про прийняття до УДС приймається Генеральною Радою УДС.

3.6. Заява від індивідуального члена повинна містити такі відомості: ПІБ особи,  відомості про членство в інших громадських об’єднаннях, посилання на згоду дотримуватись положення даного Статуту і регламентуючих документів УДС, сприяти її діяльності, а також обов’язок сплачувати вступний, цільові та членські внески, адресу особи.

3.7. Члени УДС зобов’язані сплачувати вступний, членські та цільові внески у розмірах та в порядку встановленому Загальними Зборами УДС.

3.7.1. Порядок внесення членських внесків, їх розмір та рішення звільнення від сплати членських внесків приймається Генеральною Радою УДС відповідно до окремого Положення.

3.8. Несплата членами УДС вступних та членських внесків протягом трьох місяців є підставою для виключення їх з членів організації.

3.9. Члени організації отримують членський квиток, а також інші документи, зразки яких затверджуються Генеральною Радою УДС.

3.10. Члени УДС мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних органів УДС;
 • брати участь у заходах та програмах, що реалізуються УДС;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи УДС;
 • одержувати будь-яку інформацію, пов’язану з діяльністю УДС, що не є конфіденційною;
 •  звертатися до вищестоящого органу УДС зі скаргою на рішення виборних органів і посадових (керівних) осіб та отримувати офіційну письмову відповідь на свою скаргу.

3.11.    Члени УДС зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту УДС;
 • керуватись в своїй діяльності Статутом УДС та рішеннями її керівних органів;
 • поважати права і законні інтереси інших членів УДС,  а також інтереси УДС;
 • брати активну участь у роботі УДС;
 • сприяти розширенню УДС;
 •  виконувати рішення керівних органів УДС, прийнятих в межах їх компетенції;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
 • утримуватись від діяльності, що може завдати шкоди УДС, не допускати дій, що підривають авторитет організації, завдають шкоди її майну або заважають у здійсненні функцій;
 • не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, встановлену рішенням Генеральної Ради УДС.

3.12. За порушення Статуту та інших регламентуючих документів, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів УДС можуть бути застосовані дисциплінарні заходи, а саме:

– попередження;

– відсторонення від участі у заходах УДС;

– припинення членства в УДС.

3.13. Членство в УДС припиняється внаслідок:

3.13.1. добровільного виходу з УДС;

3.13.2. виключення з членів УДС за рішенням Генеральної Ради УДС, прийнятими в порядку та на підставах, передбачених цим Статутом;

3.13.3. смерті індивідуального члена;

3.13.4. припинення діяльності УДС.

3.14. Рішення про позбавлення членства в УДС приймає Генеральна Рада УДС більшістю голосів присутніх.

3.15. Збиток, заподіяний УДС з вини Члена УДС, відшкодовується в порядку та розмірах, визначених рішенням Загальних Зборів УДС, а в період між Загальними Зборами Генеральною Радою УДС.

3.16. УДС не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени УДС не несуть відповідальності за зобов’язаннями УДС, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями УДС чи окремими угодами між УДС та його членами.

СТАТТЯ 4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УДС

4.1. Вищим керівним органом УДС є Загальні збори членів УДС (надалі – Загальні збори). Загальні збори скликаються Головою УДС або Директором УДС не рідше одного разу впродовж чотирьох років.

4.2. Позачергові Загальні збори скликаються у випадку необхідності прийняття рішень, які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів:

– за рішенням Генеральної ради;

– за вимогою Голови УДС;

– за вимогою Центральної ревізійної комісії.

Позачергові Загальні збори повинні бути скликані не пізніше одного місяця, але не раніше 15 днів від дати прийняття відповідним повноважним органом УДС рішення (або надходження вимоги до Генеральної ради) про скликання позачергових Загальних зборів.

4.3. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

4.3.1. затвердження Статуту УДС та внесення до нього змін та доповнень (рішення приймається  не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.2. прийняття рішення щодо реорганізації або ліквідації УДС (рішення приймається не менш  як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.3. вибори Голови, його заступників, дострокове припинення їх повноважень (рішення приймається не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.4. вибори членів Генеральної ради та дострокове припинення їх повноважень (рішення приймається не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.5. призначення за представленням Генеральної ради УДС Директора УДС (рішення приймається не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.6. дострокове припинення повноважень Директора УДС (рішення приймається не менш  як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.7. вибори Голови та членів Центральної ревізійної комісії УДС та дострокове припинення їх повноважень (рішення приймається не менш  як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.8. затвердження основних напрямків та програм діяльності УДС, принципів утворення та використання майна УДС (рішення приймається не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.9. затвердження звітів Голови УДС, Генеральної ради та Центральної ревізійної комісії  (рішення приймається не менш  як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів);

4.3.10. затвердження Положення «Про членство» (рішення приймається не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів).

4.4. Загальні збори повноважні приймати рішення по іншим питанням щодо діяльності УДС.

4.5. Повноваження Голови, Директора, заступників Голови, членів Генеральної ради УДС, Голови та членів Центральної ревізійної комісії можуть бути припинені достроково у випадках:

4.5.1. особистої заяви про дострокове припинення повноважень;

4.5.2. неможливості виконувати свої обов’язки за будь-яких інших обставин;

4.5.3. невиконання Статуту УДС та несплати членських внесків;

4.5.4. невиконання рішень керівних органів УДС, прийнятих у межах їх компетенції;

4.5.5. виконання дій, які суперечать меті, цілям, завданням та принциповим інтересам УДС або порушують моральні засади суспільства.

4.6. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні більше половини членів.

4.7. Усі рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого або таємного (за рішенням Загальних зборів) голосування простою більшістю від числа присутніх членів та делегатів (за виключенням випадків спеціально передбачених даним Статутом).

СТАТТЯ 5. ГЕНЕРАЛЬНА РАДА УДС

5.1. У період між Загальними зборами та постійно діючим керуючим органом УДС є Генеральна рада, обрана із числа членів УДС (якщо інше не передбачено даним Статутом), строком на чотири роки у кількості визначеної Загальними зборами.

До Генеральної ради входять за посадою Директор, Заступники директора, Голова, заступники Голови.

Генеральна рада УДС здійснює права та обов’язки юридичної особи від імені УДС.

5.2. Засідання Генеральної ради відбуваються у разі виникнення необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. На засіданнях Генеральної ради УДС головує Голова УДС.

5.3. Генеральна рада повноважна прийняти будь-яке рішення у межах своєї компетенції, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Генеральної ради. Рішення Генеральної ради приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні, якщо необхідність більшої кількості голосів не передбачена даним Статутом. Рішення можуть прийматися з використанням засобів зв’язку.

5.4. Генеральна рада УДС:

5.4.1. приймає рішення про скликання чергових або позачергових Загальних зборів;

5.4.2. здійснює фінансове, матеріально-технічне, а також ресурсне забезпечення діяльності УДС;

5.4.3. координує діяльність УДС в період роботи між засіданнями Загальних зборів;

5.4.4. організує виконання та контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

5.4.5. приймає рішення про прийом нових членів та виключенням із членів УДС;

5.4.6. за поданням членів Генеральної ради, рішенням у 2/3 голосів пропонує Загальним зборам для затвердження кандидатуру Голови, Директора УДС, заступників Голови, членів Генеральної ради, членів Центральної ревізійної комісії, Голів рад УДС, Голів регіональних рад та рад відокремлених підрозділів;

5.4.7. затверджує Заступників директора УДС за поданням Директора УДС;

5.4.8. підготовка пропозицій щодо структури УДС та її керівних органів;

5.4.9. за поданням Голови УДС приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності відокремлених підрозділів УДС, затверджує положення щодо їх діяльності;

5.4.10. за поданням Голови УДС затверджує кандидатури Голів відокремлених підрозділів УДС;

5.4.11. в разі необхідності створює Регіональну раду, Галузеву раду, Експертну раду УДС, інші ради та комітети УДС за напрямками його діяльності, затверджує положення про вищезгадані ради та інші ради;

5.4.12. за поданням Директора УДС затверджує бюджет та звіт про використання грошових коштів УДС;

5.4.13. приймає рішення про вступ УДС до інших громадських об’єднань, а також про створення господарських товариств з правами юридичної особи, комерційних та некомерційних організацій;

5.4.14. звітує про свою діяльність перед Загальними зборами;

5.4.15. приймає рішення по іншим питанням, пов’язаним з діяльністю УДС за виключенням тих, які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів та Центральної ревізійної комісії.

5.5. Усі члени Генеральної ради володіють рівною кількістю голосів.

5.6. В засіданнях Генеральної ради УДС мають право приймати участь Почесні члени Генеральної ради, яких обирають на Загальних зборах. Голоси Почесних членів Генеральної ради не враховуються при визначенні кворуму та прийнятті рішень Генеральною  радою.

СТАТТЯ 6. ГОЛОВА УДС

6.1. Голова УДС обирається Загальними зборами із кола членів УДС строком на 4 роки. Голова УДС є членом та головою Генеральної ради УДС за посадою. Голова УДС є керівником УДС та діє від імені УДС без доручення.

6.2. Голова УДС:

6.2.1. головує на Загальних зборах, засіданнях Генеральної ради;

6.2.2. приймає рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів УДС;

6.2.3. надає на розгляд Генеральною радою УДС пропозиції про створення, реорганізацію та припинення діяльності відокремлених підрозділів УДС;

6.2.4. надає на затвердження Генеральною радою УДС кандидатури та приймає рішення про припинення повноважень Голів рад відокремлених підрозділів УДС;

6.2.5. виступає, з ініціативою скликання позачергових Загальних зборів відокремленого підрозділу УДС;

6.2.6. може надавати на розгляд Загальних зборів відокремленого підрозділу УДС кандидатури щодо обрання Голови ради осередку, Голови Ревізійної ради (Ревізора) осередку;

6.2.7. підписує від імені УДС будь-які документи, звернення, листи, використовуючи бланки УДС;

6.2.8. видає накази та надає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками та членами УДС, а також накази, розпорядження, інструкції, пов’язані з діяльністю УДС;

6.2.9. укладає та підписує від імені УДС угоди та договори.

СТАТТЯ 7. ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ УДС

7.1. Заступники Голови УДС обираються Загальними зборами із кола членів УДС строком на 4 роки у кількості, яку визначають Загальні збори членів УДС за поданням Генеральної ради.

7.2. Заступники Голови УДС очолюють напрямки діяльності УДС у відповідності з розподілом обов’язків, затверджених Генеральною радою УДС.

СТАТТЯ 8. ДИРЕКТОР УДС

8.1. Директор УДС є виконавчим органом УДС, обирається на строк 4 роки Загальними зборами членів та делегатів УДС за поданням Генеральної ради.

8.2. Директор УДС підзвітний Загальним зборам, без доручення діє від імені УДС, є членом Генеральної ради та Координаційної ради УДС за посадою.

8.3. Директор УДС:

8.3.1. представляє інтереси УДС у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами усіх форм власності, з юридичними та фізичними особами по всіх справах та питаннях його діяльності;

8.3.2. забезпечує виконання рішень керівних органів УДС;

8.3.3. за відсутності Голови, або за його дорученням виконує його обов’язки, головує на засіданнях Генеральної ради та Координаційної ради УДС;

8.3.4. надає на затвердження Генеральною радою УДС кандидатури Заступників директорів УДС, визначає для кожного Заступника директора УДС напрямок діяльності, який він очолює (визначає зону відповідальності Заступника директора УДС).

8.3.5. доручає Заступникам директора УДС виконання своїх повноважень у межах їх відповідальності;

8.3.6. здійснює оперативне управління грошовими коштами та майном УДС;

8.3.7. від імені УДС укладає та підписує угоди, договори, приймає зобов’язання, підписує фінансові документи, видає доручення;

8.3.8. відкриває у банківських установах рахунки УДС;

8.3.9. підписує від імені УДС будь-які документи, звернення, листи, використовуючи бланки УДС;

8.3.10. видає накази та надає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками та членами УДС, а також накази, розпорядження, інструкції, пов’язані з діяльністю УДС;

8.3.11. укладає трудові угоди з працівниками УДС, розторгує їх;

8.3.12. пропонує Координаційній раді структуру та кандидатури керівників рад, комітетів, комісій, робочих груп та проектів УДС;

8.3.13. представляє УДС на Загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств, в яких УДС є акціонером (учасником), а також приймає одноособове рішення, якщо УДС є єдиним акціонером (учасником) господарського Товариства;

8.3.14. здійснює інші повноваження, передбачені даним Статутом;

8.3.15. щорічно представляє Генеральній раді звіт щодо своєї діяльності.

8.4. Повноваження Директора УДС можуть бути припинені Загальними зборами достроково у випадках:

8.4.1. особистої заяви про дострокове припинення повноважень;

8.4.2. неможливості виконувати свої обов’язки за будь-яких інших обставин;

8.4.3. невиконання рішень керівних органів УДС, прийнятих у межах їх компетенції;

8.4.4. виконання дій, які суперечать меті, цілям, завданням та принциповим інтересам УДС або порушують моральні засади суспільства.

СТАТТЯ 9. ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА УДС

9.1. Заступники директора УДС затверджуються Генеральною радою УДС за поданням Директора УДС на строк 4 роки у кількості, яка визначається Директором УДС.

9.2. Заступники директора УДС підзвітні Директору УДС та за посадою є членами Генеральної ради УДС;

9.3. Заступники директора очолюють напрямки діяльності УДС, визначені для них Директором УДС (зони відповідальності Заступників директора УДС). У межах зон відповідальності Заступники директора надають доручення, розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками УДС. У межах зон відповідальності Заступники директора мають право формувати робочі групи та інші робочі органи.

9.4. Заступники директора за дорученням Директора УДС виконують окремі його повноваження у межах зон своєї відповідальності. Заступники директора діють від імені УДС на підставі довіреностей, наданих Директором організації, в яких зазначені їх повноваження.

9.5. У період відсутності Директора УДС його повноваження у повному обсязі виконує один з Заступників Директора у відповідності з наказом Директора УДС.

9.6. Повноваження Заступника Директора можуть бути достроково припинені Директором у випадку:

9.6.1. особистої заяви про дострокове припинення повноважень;

9.6.2. неможливості виконувати свої обов’язки за будь-яких інших обставин.

СТАТТЯ 10. ЦЕНТРАЛЬНІ РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ УДС

10.1. Центральна Ревізійна комісія обирається Загальними зборами із кола членів УДС на строк 4 роки у кількості, яку визначають Загальні збори УДС.

10.2. Голова Центральної Ревізійної комісії обирається Загальними зборами із кола членів УДС на строк 4 роки.

10.3. Центральна Ревізійна комісія повноважна приймати рішення якщо на її засіданні присутні більше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

10.4. Центральна Ревізійна комісія контролює господарську діяльність УДС, стан та облік матеріальних цінностей, проводить ревізію фінансової та господарської діяльності УДС, в тому числі діяльності його відокремлених підрозділів та створених ним юридичних осіб, нагляд за дотриманням ними вимог Статуту УДС та виконання рішень керівних органів УДС.

10.5. Члени Центральної Ревізійної комісії мають право отримувати будь-яку інформацію, пов’язану з діяльністю УДС, в т.ч. від членів Генеральної ради, а також у межах своєї компетенції, від керівників відокремлених підрозділів.

10.6. Центральна Ревізійна комісія має право приймати рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів УДС.

10.7. Центральна Ревізійна комісія у випадку необхідності залучає до своєї діяльності спеціалістів.

10.8. Центральна Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами УДС за підсумками своєї діяльності.

10.9. Ревізія щодо діяльності УДС проводиться не рідше одного разу на рік.

10.10. Член Центральної Ревізійної комісії не може входити до складу інших виборних органів УДС.

10.11. Рішення  Центральної Ревізійної комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії та направляється Голові та Директору УДС для відповідного реагування.

СТАТТЯ 11. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ УДС

11.1. Відокремленими підрозділами УДС є філії та представництва, вони не є юридичними особами. Вони здійснюють свою діяльність на основі положень про філію, представництво, які затверджуються Генеральною радою УДС.

СТАТТЯ 12. ВЛАСНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УДС

12.1. УДС може мати у власності земельні ділянки, будівлі, споруди, житловий фонд, транспорт, обладнання, акції, інші цінні папери, кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, яке повинно обліковуватись на балансі УДС.

Суб’єктом права власності є УДС як юридична особа, члени УДС не мають по відношенню до коштів та майна УДС майнових та інших зобов’язальних прав.

12.2. УДС набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

12.3. У власності УДС можуть бути споруди, будівлі, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби та інше майно, необхідне для виконання статутних цілей і завдань організації.

12.4. УДС, а також створені нею установи, організації, підприємства тощо зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової адміністрації та за підсумками господарської діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

12.5. Кошти та інше майно УДС не можуть перерозподілятись між його членами, вони використовуються для виконання статутних завдань та на оплату праці штатних працівників.

12.6. УДС не несе відповідальність за  зобов’язаннями своїх членів та засновників. Засновники та члени УДС не несуть відповідальність по  зобов’язанням УДС.

12.7. Діяльність організації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства України розглядається як не прибуткова.

12.8. УДС розпоряджається належним йому майном відповідно до мети і завданням своєї діяльності, призначенням майна, чинним законодавством України.

СТАТТЯ  13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  УДС

13.1. УДС припиняє свою діяльність в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. УДС не може бути перетворено в юридичну особу,  метою якої є отримання прибутку.

13.2. УДС припиняється добровільно за рішенням Загальних Зборів УДС не менш ніж 3/4 голосами присутніх членів УДС.

13.3. УДС припиняється примусово за рішенням суду.

13.4. У випадку злиття, приєднання, поділу, перетворення УДС його права та обов’язки переходять до правонаступника.

13.5. Припинення УДС здійснюється відповідно до Закону України „ Про громадські об’єднання ”, Господарського кодексу України та Закону України „ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ”.

СТАТТЯ  14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ УДС

14.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту проводяться виключно за рішенням Загальних Зборів УДС (рішення приймається  не менш як 3/4 голосів присутніх членів (делегатів).

14.2. Зміни та доповнення до Статуту УДС підлягають обов’язкової реєстрації відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ  15. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

15.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів УДС можуть бути оскаржені членом (членами) УДС.

15.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови УДС можуть бути подані до Генеральної ради УДС або винесені на розгляд Загальних Зборів.

15.3. Генеральна рада УДС на найближчому засіданні зобов’язана розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.

15.4.Якщо Генеральна рада УДС вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі її повноважень, вона передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

15.5.У разі незгоди із рішенням Генеральної ради УДС щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Генеральної ради УДС, вони можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

15.6. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

ЗАКРЫТЬ