Членам УДС

ПОЛОЖЕННЯ

про членство у громадській організації

«Український Діловий Союз»

  1. Загальні положення

1.1. Положення про членство у громадській організації «Український Діловий Союз» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту громадської організації «Український Діловий Союз» (надалі – УДС).

1.2. Положення визначає та регламентує документальне оформлення:

– приймання, припинення та виключення з членів УДС;

– права та обов’язки членів УДС, порядок їх обліку;

– порядок видачі членських квитків УДС;

– порядок сплати вступних та обов’язкових членських внесків;

– приймання цільових внесків на формування додаткових фінансових ресурсів УДС;

– відповідальність членів УДС.

1.3. Положення є нормативним актом УДС та затверджується загальними зборами УДС і може бути змінено та доповнено тільки зборами.

  1. Членство в УДС. Порядок вступу до УДС

2.1. Членство в УДС та вихід з нього є добровільним.

2.2. Членство  в УДС може  бути  індивідуальним та почесним.

2.3. Індивідуальними членами УДС можуть  бути  громадяни  України, які  досягли  18 років, в т.ч. суб’єкти підприємницької діяльності фізичні особи, іноземні громадяни  та особи без громадянства, що законно перебувають на території України, які поділяють визначені статутом мету, цілі та завдання УДС і бажають сприяти його діяльності.

2.4.  Колективи громадських організацій та їх об’єднань, колективи  підприємств,  установ, організацій  незалежно  від форм власності, підпорядкованості та розташування, в т.ч. іноземні та міжнародні, що займаються діяльністю, яка не суперечить меті, цілям та завданням, що визначені Статутом УДС можуть реалізовувати свої права через своїх представників в УДС, індивідуальних членів організації.

2.5.  Почесним членом УДС може бути науковець, митець, спортсмен, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі державотворення та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності організації.

2.6. Всі члени мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності УДС незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

2.7. Члени УДС можуть бути членами інших громадських об’єднань.

2.8. Члени організації  вступають до УДС на підставі:

– індивідуальні члени – письмової заяви (додаток №1);

– почесні члени – за рішенням Генеральної Ради УДС

2.9. Заява від індивідуального члена повинна містити такі відомості: П.І.Б. особи, відомості про членство в інших громадських об’єднаннях, посилання на згоду дотримуватись положень Статуту УДС, цього Положення та інших регламентуючих документів УДС, сприяти діяльності УДС, а також обов’язок сплачувати обов’язкові членські внески, адресу особи.

2.10. Питання щодо надання статусу Почесного члена УДС виноситься на засідання Генеральної Ради за поданням Голови УДС, заступника Голови або Директора. Рішення щодо присвоєння звання Почесного члена УДС приймається простою більшістю голосів присутніх членів Генеральної Ради.

Особа, щодо якої було прийнято рішення про присвоєння звання Почесного члена УДС, дає свою згоду шляхом подання на ім’я Голови відповідної заяви (додаток №2).

2.11. У випадку, якщо заявник має право на пільги при сплаті членського внеску, передбачені цим Положенням, він повинен додати до заяви документи, що підтверджують його право на пільги.

2.12. Заяви реєструються в книзі реєстрації вхідної кореспонденції УДС.

2.13. До заяви на реєстрацію індивідуального члена УДС  додається:

– копія паспорта громадянина України/громадянина іншої держави;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

2.14. Генеральною Радою УДС приймається рішення про прийом або відмову у прийомі до УДС на першому засіданні з дати подання заяви про вступ до УДС, але не пізніше 30 днів з дати подачі заяви.

2.15. Членство для раніше виключених фізичних осіб чи підприємств може бути поновлене керівними органами УДС, які приймали рішення про їх виключення, крім випадків, передбачених цим Положенням.

  1. Права та обов’язки членів УДС

3.1. Члени УДС мають право (у тому числі Почесні члени):

– брати участь в управлінні УДС через участь у Загальних Зборах безпосередньо або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності УДС;

– вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи УДС;

– обирати та бути обраними до керівних органів УДС;

– брати участь у заходах та програмах, що реалізуються УДС;

– вільно обговорювати на зборах, засіданнях питання діяльності УДС і його керівних органів, звертатися до керівних органів УДС із запитами і пропозиціями щодо Статутної діяльності;

– вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності УДС, усунення недоліків в організації її роботи,  брати участь у роботі УДС;

– вийти з членів УДС шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених Статутом та цим Положенням;

– користуватися усіма видами допомоги, що надає УДС;

– отримувати повну, достовірну інформацію про УДС, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами організації, отримувати їх копії;

– отримувати консультативну та іншу допомогу, інформаційні, довідково-аналітичні матеріали та будь-яку іншу інформацію з питань, що належать до компетенції УДС;

– звертатися до вищестоящого органу УДС зі скаргою на рішення виборних органів і посадових (керівних) осіб та отримувати офіційну письмову відповідь на свою скаргу;

– доручати УДС представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутної мети і завдань УДС.

3.2. Члени  УДС зобов’язані:

– діяти в інтересах УДС, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

– керуватись та дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, Статуту УДС, цього Положення та інших регламентуючих документів УДС;

– сприяти виконанню статутної мети і завдань УДС;

– поважати права і законні інтереси інших членів УДС, а також інтереси УДС;

– брати активну участь у роботі УДС;

– сприяти розширенню УДС;

– виконувати рішення керівних органів УДС, прийнятих в межах їх компетенції;

– не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією УДС та/або її членів;

– своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;

– не допускати дій, що завдають шкоди або підривають авторитет УДС.

3.3. Члени зобов’язані сплачувати вступний та обов’язкові членські внески у розмірах та в порядку встановленому Загальними Зборами УДС.

3.4. Несплата членами УДС вступних та обов’язкових членських внесків, протягом трьох місяців з дня виникнення обов’язку по їх сплаті, є підставою для виключення з членів УДС.

  1. Припинення членства в УДС

4.1. Членство в УДС припиняється внаслідок:

– добровільного виходу з УДС;

– грубого і (або) систематичного порушення діючого законодавства, положень Статуту УДС, цього Положення та інших регламентуючих документів УДС;

– визнання недієздатною, обмежено дієздатною особу, яка є членом УДС;

смерти индивидуального или почетного члена УДС;

– припинення діяльності УДС;

– систематичного невиконання рішень керівних органів та своїх обов’язків як члена УДС, у тому числі пов’язаних зі сплатою вступного і обов’язкових членських внесків, протягом 3-х місяців, за винятком випадків коли рішенням Генеральної Ради УДС звільнено від сплати таких внесків;

– у разі вчинення дій, що завдають шкоди або підривають авторитет УДС та не сумісні з званням члена УДС.

4.2. Член УДС має право в будь-який час вийти з членів УДС, про що подається відповідна заява (довільна форма) до Генеральної Ради УДС. Право на вихід з УДС є невід’ємним.

4.3. Індивідуальний член УДС – фізична особа має право подати заяву про вихід як особисто так і через свого представника.

4.4.  Почесний член може добровільно вийти з Почесних членів Фонду в порядку, встановленому Статутом та цим Положенням, шляхом подання письмової заяви до Генеральної Ради УДС.

4.5. Рішення про припинення членства в УДС приймає Генеральна Рада УДС більшістю голосів присутніх.

4.6. Припинення  членства в УДС за будь-яких підстав, окрім ліквідації та випадків спеціально передбачених цим Положенням, не є перешкодою для повторного набуття членства.

4.7. У випадку припинення індивідуального або почесного в УДС сплачені вступні, членські та цільові внески поверненню не підлягають.

  1. Порядок сплати внесків

5.1. Основним джерелом фінансування діяльності УДС є внески його членів. Всі внески, що сплачуються членами УДС, вважаються членськими внесками. Члени УДС обов’язково сплачують вступні та щорічні членські внески.

5.2. Вступні та щорічні членські внески є безповоротною фінансовою допомогою, що надається індивідуальним чи почесним членом для реалізації статутної мети та завдань УДС.

5.3. Розмір вступного внеску є однаковим для всіх членів УДС, крім тих кому встановлені пільги, і складає:

– індивідуальним членам – 300 грн.;

– почесним  членам – на добровільних засадах.

5.4. Розмір щорічного членського внеску складає:

– індивідуальним членам – 1200 грн. (100 грн. на місяць);

–  почесним  членам – на добровільних засадах.

В разі, якщо індивідуальний член претендує на призначення в керівні органи УДС, у разі необхідності сплачується додатковий щорічний членський внесок, розмір якого встановлюється на рік рішенням Генеральної ради УДС.

5.5. Обов’язковий членський внесок сплачуються протягом трьох місяців з моменту настання обов’язку по його сплаті. При цьому розмір першого щорічного членського внеску розраховується пропорційно до кількості повних календарних місяців, що залишилися у поточному році на день ухвалення Генеральної Ради УДС рішення про прийняття до УДС.

5.6. Для підтвердження сплати вступного та/або щорічного членських внесків члени УДС та заявники надсилають до бухгалтерії УДС копію платіжного доручення про перерахування внесків з відміткою установи банку або копію квитанції.

5.7. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок або до каси УДС в порядку, передбаченому гл.6 цього Положення.

5.8.  Облік сплачених і несплачених внесків членів УДС покладається на бухгалтерію УДС.

5.9. У разі несплати або несвоєчасної сплати членського внеску, а також у разі невиконання індивідуальним членом інших обов’язків, передбачених Статутом УДС та цим Положенням, Генеральна Рада УДС розглядає питання щодо виключення такого члена з організації згідно цього Положення.

5.10. За рішенням Генеральної Ради членам УДС може бути зменшений розмір щорічного внеску,  або вони можуть бути звільненні від сплати вступного та щорічного внеску.

5.11. В разі наявної необхідності (реалізація спільних проектів, бізнес ідей, організація допомоги тощо), УДС має право, приймати цільові внески від своїх членів на формування додаткових фінансових ресурсів УДС.

5.12. Цільові внески від членів УДС приймаються на поточний рахунок або в касу УДС за попереднім погодженням з головою УДС.

5.13. Члени (член) УДС, який виявив бажання сплатити цільові внески, подає голові УДС заяву – клопотання (додаток №10), яка реєструється в книзі реєстрації вхідної кореспонденції УДС.

5.14. Після розгляду заяви – клопотання голова УДС пише на вказаній заяві відповідну резолюцію (дає дозвіл чи відмовляє). В разі відмови голова УДС також надає членові УДС обґрунтовану відповідь щодо мотивів відмови.

5.15. Після прийняття цільового внеску безпосередньо в касу УДС бухгалтерія виписує прибутковий касовий ордер на суму внеску.

5.16. В разі зазначення в заяві – клопотанні цільового призначення внеску (-ів), вказані внески, УДС має право використовувати лише за цільовим призначенням.

  1. Порядок оформлення приймання та припинення членства в УДС

6.1. Для проведення роботи з приймання заяв на вступ у члени УДС, інформування населення про діяльність УДС та пропагування ідей організації Генеральна рада призначає уповноважених осіб.

При наявності відокремлених підрозділів уповноважена особа призначається на кожному з них.

6.2. Приймання в члени УДС може здійснюватися як в офісах УДС, так і поза межами приміщень УДС. Приймання в члени УДС «он-лайн» регулюється окремим положенням.

6.3. В разі приймання в члени УДС поза межами приміщень організації уповноважена особа забезпечується нормативними та іншими документами, а саме:

– Статутом УДС (копія);

– бланками заяв про вступ в члени УДС (додаток №1);

– бланками відомостей з приймання вступних і членських внесків та плати за членські квитки (посвідчення) членів УДС (додаток №3).

Відомість з вказівкою номера відомості, П.І.Б. уповноваженої особи, її місця роботи, посади, строку дії відомості та підписами голови Генеральної ради і головного бухгалтера УДС, скріплена печаткою, є документом, який засвідчує право на приймання уповноваженою особою вступних і членських внесків та плати за членські квитки (посвідчення);

– бланками квитанцій про одержання грошей в оплату вступного і членських внесків та за членський квиток (посвідчення) (розробляється та затверджується бухгалтерією УДС);

– штампом “оплачено” для відміток у квитанції про одержання грошей в оплату вступного і членського внеску та за членський квиток (посвідчення).

Уповноважена особа отримує бланки відомостей і квитанції під розпис у книзі обліку відомостей приймання вступних і членських внесків та плати за членські квитки (посвідчення) від членів УДС (додаток №6), а також у книзі обліку бланків квитанцій про одержання грошей в оплату вступних і членських внесків та за членські квитки (посвідчення) (додаток №5).

6.4. Особа, яка має бажання стати членом УДС, повинна ознайомитися з його Статутом, розмірами вступного та членського внесків, подати до Генеральної ради або уповноваженої особи заяву про вступ в члени УДС, сплатити вступний і членський внесок та вартість членського квитка (посвідчення).

6.5. Після сплати, на суму прийнятих вступного і членського внесків та плати за членський квиток (посвідчення) видається квитанція про одержання грошей. Підпис уповноваженої особи засвідчується штампом “оплачено”.

6.6. Уповноважена особа:

– здає одержані гроші в касу УДС;

– подає одержані заяви та документи до Генеральної ради УДС.

6.7. Генеральна рада перевіряє правильність оформлення документів і за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:

– прийняти в члени УДС та видати членський квиток (посвідчення);

– відмовити в прийнятті в члени УДС (з зазначенням підстав).

6.8. Після прийняття рішення щодо прийняття в члени УДС, Генеральна рада направляє документи до бухгалтерії УДС. Бухгалтерія УДС перевіряє отримані документи і в разі відсутності зауважень – офіційно проводить вказані платежі та надає членові УДС прибутковий касовий ордер.

6.9. Відомість, разом з іншими вступними документами, зберігається в бухгалтерії УДС.

6.10. При виписуванні членського квитка члена УДС заповнюються такі реквізити:

– номер членського квитка;

– прізвище, ім’я, по батькові;

– дата вступу в члени УДС;

– назва громадської організації.

В разі якщо член УДС призначається на посаду в органи управління УДС, одночасно з членським квитком йому видається посвідчення установленого зразка з зазначенням: П.І.Б., посади яку займає в УДС, термін дії посвідчення.

6.11. Заяви про вступ у члени та про вибуття з членів УДС зберігаються при постановах (протоколах), прийнятих з цих питань.

6.12. Про отримання членського квитка член УДС розписується у відомості, яка повертається уповноваженою особою, на підставі якої необхідно зробити відмітки в обліковому листі (додаток №7).

6.13. Забороняється приймати вступні і членські внески та плату за членські квитки (посвідчення) без записів про прийняття грошей, у передбаченому законодавством та цим Положенням порядку, та без видачі квитанції про одержання грошей.

6.14. Член УДС (індівідульний або почесний) у будь – яку мить може вийти з УДС за власним бажанням за письмовою заявою, яка повинна бути розглянута Генеральною радою УДС у порядку, передбаченому цим Положенням.

При вибутті громадянина з членів УДС квиток погашається записом “вибув (постанова від “___” ____________ 200_ р. N ___)”, про що робиться запис у відповідній книзі.

  1. Пільги при сплаті членських внесків

7.1. Генеральна Рада УДС може надати членам такі пільги:

– розстрочка сплати щорічних членських внесків;

– відстрочка сплати щорічних членських внесків;

– зменшення розміру щорічних членських внесків;

– звільнення від сплати вступних та/або щорічних членських внесків.

7.2. Рішення Генеральної Ради щодо надання пільг при сплаті внесків приймається загальним рішенням щодо усіх членів УДС або кожному випадку окремо на підставі поданої заявником заяви.

7.3. Розстрочка передбачає оплату щорічного внеску частками. Розмір першого платежу щорічного внеску має становити не менше половини щорічного внеску.

  1. Відстрочка встановлюється Генеральною Радою УДС на підставі поданої заявником заяви на строк не більше трьох місяців.

7.5. За клопотанням заявника Генеральна Рада УДС може зменшити розмір щорічного внеску, що має бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати щорічного внеску.

7.6. В окремих випадках Генеральна Рада може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу УДС. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

7.7. Особами яким надаються пільги, передбачені п. 7.1. цього Положення, можуть бути:

– ветеранам війни;

– ветеранам праці;

– інвалідам І, ІІ, ІІІ групи;

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– невисоке фінансове становище члена УДС або кандидата, що подав заяву про вступ в члени УДС;

– активна діяльність в реалізації статутних цілей, програм та завдань УДС, тощо.

7.8. Заява про надання пільг щодо сплати членських внесків подається у письмовій формі  на ім’я Голови УДС та розглядається Генеральною Радою протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту їх реєстрації.

7.9. Заявникам, відповідно яких Генеральна Рада УДС прийняла рішення, надсилається повідомлення у письмовій формі про відповідне рішення. Прийняте рішення оскарженню не підлягає.

  1. Відповідальність членів УДС

8.1. За порушення Статуту та інших регламентуючих документів, нанесення моральних чи матеріальних  збитків, до членів УДС можуть бути застосовані дисциплінарні заходи, а саме:

– попередження;

– відсторонення від участі у заходах УДС;

– припинення членства в УДС.

8.2. Збиток заподіяний УДС з вини члена УДС, відшкодовується в порядку та розмірах, визначених рішенням Загальних Зборів УДС, а в період між Загальними Зборами – Генеральною Радою УДС.

8.3. УДС не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени УДС не несуть відповідальності за зобов’язаннями УДС.

  1. Заключні положення

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням установчих загальних зборів.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд загальних зборів членами УДС, керівними та іншими органами УДС та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами УДС.

9.3. Зміни до Положення набирають чинності з дати їх затвердження.

9.4. В разі виявлення протиріч норм даного положення із нормами Статуту – норми Статуту є визначальними.

9.5. Усі питання, не врегульовані Статутом УДС, цим Положенням і внутрішніми документами УДС, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

ЗАКРЫТЬ